Carex

 


CAREX (CX) sandfilter från Toveko, som arbetar kontinuerligt med rörlig sandbädd, är en kompakt enhet med många fördelar, både när det gäller funktion och installation. Detta innebär en låg investeringskostnad.

 

Sandkornen gnuggas mot varandra och den frigjorda smutsen sköljs bort med hjälp av tvättvatten. Genom att sandtvätten förs fram och tillbaka över hela filtrets längdriktning fördelas den renade sanden jämnt och man får en plan yta. Därmed deltar hela filterbädden i filtreringsprocessen och så kallade döda zoner uppkommer ej.

ENKEL INSTALLATION

Genom att Toveko CX filtret byggs rektangulärt på tvären, är det lätt att installera på ett minimum av plats. Den låga höjden betyder att matarpumparnas energiförbrukning blir lägre. Ofta kan filtret drivas med gravimetriskt flöde, dvs. helt utan matarpumpar.
 

AUTOMATISK SANDOMSÄTTNING

Toveko CX filter är konstruerat för  att klara både kontinuerligt hög belastning och tillfälliga toppbelastningar. Den mekaniska reningen av sanden är mycket effektiv och sandomsättningen justeras automatiskt för att hålla tryckfallet över filtret konstant.


STABIL FILTRERING

Sandbäddens jämna yta ger stabil filtrering med minskad risk för kortslutning. Den rena sanden som återförs, planas ut så att filtermotståndet blir lika över hela filterytan.


SÄKER DRIFT ÄVEN VID LÅGA FLÖDEN

Toveko CX filter fungerar även effektivt vid låga flöden. Placeringen av mammutpumpen innebär att tungpartiklar inte belastar filtret eftersom dessa pumpas upp till tvätten direkt från schaktets botten.


DET ÄR LIKA ENKELT SOM DET LÅTER

Det inkommande vattnet leds in i ett inloppsschakt och fördelas jämnt in i hela sandbädden. Under vattnets väg upp genom sandbädden avskiljs fasta föroreningar ur vattnet. Den förorenade sanden pumpas kontinuerligt upp med en mammutpump från filtrets botten till en sandtvätt som är placerad ovanför filtret. Sandtvätten består av en lutande transportskruv placerad i ett säte i vilken sandkornen sakta gnuggas mot varandra samtidigt som sköljvatten tillsätts Från sandtvätten återförs den renade sanden jämnt över filterytan. Smutsen och vattnet från tvätten avleds för eventuell vidare behandling eller deponering. Filtret är försett med automatiskt styrning av sanduppfordring och sandtvätt. Filtreringshastigheten och tvättvattenförbrukningen i Toveko CX filter beror på föroreningskaraktäristiken hos det inkommande vattnet men kan variera mellan 5-15 m3³/m²&h respektive 2-7% av det totala flödet. Vissa vatten kan renas utan tillförsel av extra tvättvatten.

 

 


 
Ladda ned Broschyr (PDF) Carex broschyr.pdf

 
   
Ladda ned Case history (PDF) Case history.pdf